Kampaaniad
//
Kõik Kampaanaid
MotoGP Silverstone

MotoGP Silverstone Access - 2024 - Monster Energy Promotions Estonia

Win a trip for 2 people to the MotoGP Silverstone!

Kuidas siseneda

Fill in your details for a chance to win!

Sisene et võita

Sorry, you are ineligible for this promotion.

Esitamise Periood

01.05.2024 - 30.06.2024

: 2024-07-06T00:00:00.000000000

Kampaania reeglid

KAMPAANIA TINGIMUSED TÄISPIKKUSES

Palun tutvuge tähelepanelikult kampaania tingimustega („Tingimused”). Selles kampaanias („Kampaania“) osalemiseks registreerumisega te nõustute käesolevate Tingimustega. Palun tutvuge aadressil www.monsterenergy.com ka Monster Energy privaatsuspõhimõtetega, mis selgitavad, kuidas kasutatakse Teie poolt Kampaanias osalemiseks registreerumisel esitatud isikuandmeid.

1.    Kampaaniat korraldab ja juhib Monster Energy Europe Limited, aadressiga 7 Cowley Business Park High Street, Cowley, Uxbridge, UB8 2AD, United Kingdom („Monster Energy”).
2.    Kampaanias võivad osaleda kõik isikud, kes on üle kaheksateistkümne (18) aasta vanad ja kelle alaline elukoht on kas Eestis, Lätis või Leedus (üheskoos „Balti riigid”). Kampaanias ei või osaleda Monster Energy või selle haruettevõtete, alltöövõtjate, käsundisaajate ega õigusjärglaste töötajad ega nende perekonnaliikmed ega muud Kampaaniaga tööalaselt seotud isikud.
3.    Kampaania viiakse läbi veebilehekülje www.monsterenergy.com/motogp2024_ee („Veebileht”) kaudu ning seda reklaamitakse kampaaniamaterjalide abil Monster Energy® toodete valitud jaemüüjate seas ühes või mitmes Balti riigis.
4.    Kampaanias osalemiseks registreerumisega vastavalt käesolevatele tingimustele nõustub iga osaleja („sina”, „sinu”, „osaleja”) käesolevate Tingimuste ning Monster Energy poolt kõikide Kampaaniaga seotud küsimustes langetatud otsustega, mis on lõplikud. Monster Energy ei astu täiendavasse kirjavahetusse.
5.    Kõik nendes Tingimustes märgitud kellaajad ja kuupäevad tähistavad Balti riikides kehtivaid kellaaegu ja kuupäevi. Juhul kui tekib vaidlus osalemistaotluse esitamise kellaaja või kuupäeva suhtes, on Monster Energy langetatud otsus lõplik.
6.    Kampaanias osalemise tingimuseks ei ole Monster Energy ühegi toote ostmine.

Osalejaks registreerumine

7.    Kampaania algab 01.05.2024 kell 00:01 („Alguskuupäev”) ning kampaania lõpeb 30.06.2024 kell 23:59 („Lõpukuupäev”).
8.    Osalejad saavad Kampaanias osalemiseks registreeruda:
(a) tegutsedes käesolevate Tingimuste kohaselt; ja
(b) esitades vastavalt Veebileheküljel leiduvatele juhenditele oma isikuandmed (täisnimi, elukoha aadress, sünnikuupäev, telefoninumber ja e-posti aadress).

Auhind ja nõuded

9.    Iga osaleja, kes esitab osalemistaotluse vastavalt eespool kirjeldatule (igaüks neist „Kehtiv registreering“), osaleb auhinna loosimises, mis toimub kolme (3) päeva jooksul pärast Lõpukuupäeva („Loosimine“).
10.    Üks (1) juhuslikult loositud ametlik võitja („Võitja“) võidab reisi kahele (2) inimesele ajavahemikul 1. augustist 2024 kuni 7. augustini 2024 („Reis“), mis koosneb järgnevast („Auhind“):
kaks (2) piletit MotoGP Silverstone’i rallipäevadele Reisi ajal („Üritus“). Iga pilet annab omanikule sissepääsu Üritusele
11. ja ligipääsu kõikidele publikualadele Ürituse jooksul Ürituse lahtiolekuaegadel;
12.    majutus kolmeks (3) ööks kahele (2) inimesele kaheses toas vähemalt kolme (3) tärniga hotellis, mille valib Monster Energy omal äranägemisel, sõltuvalt saadavusest („Hotell“);
13.    edasi-tagasi lennupiletid turismiklassis kahele (2) inimesele Balti riikides asuvast lennujaamast Ühendkuningriigis asuvasse lennujaama, mille valib Monster Energy täielikult omal äranägemisel („Sihtpunkt“); lennujaamade asukohad, lendude kuupäevad ja kellaajad määrab Monster Energy täielikult oma äranägemise järgi, sõltuvalt saadavusest; ning
14.    turismiklassi edasi-tagasi transfeerid, mille valib Monster Energy täielikult omal äranägemisel, kahele (2) inimesele sihtpunktist Hotelli, mille määrab Monster Energy täielikult oma äranägemisel; transpordiajad ja transpordiliigid otsustab Monster Energy täielikult oma äranägemisel, sõltuvalt saadavusest.
15.    Vaid Võitja ja üks (1) Võitja valitud isik („Valitud isik”) võivad nautida Peaauhinna hüvesid. Valitud isik peab saama Monster Energy heakskiidu, olema üle kaheksateistkümne (18) aasta vana ning elama Lätis, Leedus või Eestis. Võitjal ja Valitud isikul peavad olema kehtivad passid, mille kehtivusaeg ei lõpe enne 28.02.2025.
16.    Enne Võitjaks kuulutamist ning Auhinna vastuvõtmist nõutakse potentsiaalselt võitjalt ja Valitud isikult, et ta:
16.1.    tõendaks nõuetele vastavust, sealhulgas, nendega piiramata, vanust, elukohta ja isikusamasust, mis võib hõlmata, kuid pole nendega piiratud, alalist elukohta tõendava dokumendi, passi või muu sarnase riikliku isikut tõendava dokumendi koopiat; ja
16.2.    allkirjastaks Auhinda puudutava, Monster Energy poolt täielikult oma äranägemise kohaselt koostatud lahtiütluse, kinnitades lahtiütluse mõistmist, sellega kooskõlas olekut ja aktsepteerimist. Rakendatava kinnituse ja lahtiütluse koopiad võib saada nõudmisel aadressilt https://www.monsterenergy.com/contact.
Kui Monster Energyle seda teavet Monster Energy määratud mõistliku aja jooksul ei esitata, võib Võitja Auhinnast ilma jääda ja Monster Energy loosib pärast seda uue kvalifitseeruva registreeringu nii kiiresti, kui seda on võimalik mõistlikult teha.
17.    Selguse huvides märgitakse, et kõik Auhindadega seonduvad kulud, kaasa arvatud, kuid nendega piiramata, maksud, kehtiv tervisekindlustus reisiks, reisiviisa (kui see on nõutav), transport (kaasa arvatud transfeerid Võitja ja Valitud isiku kodu(de) ja lennujaama vahel), majutus, varustus, toit, mistahes meelelahutus ja Auhindadega seotud mistahes kulud, mis selgelt ei sisaldu ega ole kirjeldatud Auhindade ülaltoodud määratluses, kannavad täielikult Võitjad. Majutushüvitis katab Auhinna puhul ainult hotellitoa maksumuse ning Võitja ning tema Valitud isik tasuvad kõikide Hotellis ja mujal tarbitud söökide ja jookide eest, mis selgelt ei sisaldu ega ole kirjeldatud Auhinna määratluses, ning kõik täiendavad hotellitoaga seotud kulud. Käesolevaga nõustub Võitja allkirjastama kõik Auhinna vastavate teenusepakkujate esitatud tingimused ja neid järgima.
18.    Võitjad vastutavad mistahes nõutava dokumentatsiooni esitamise ja mistahes muude Auhindadega seotud õiguslike nõuete ja/või dokumentatsiooni täitmise eest, mida nõuab seadus ja/või Monster Energy.

Teavitamine ja Auhinna kättetoimetamine

19.    Võitjat teavitatakse e-maili või telefoni teel Kampaania osalemistaotluses märgitud telefoninumbril seitsme (7) päeva jooksul pärast Loosimist („Teavitamine”).
20.    Auhindade kättetoimetamise üksikasjad otsustab Monster Energy täielikult oma äranägemisel. Auhindade kättetoimetamise üksikasjad (kaasa arvatud, kuid mitte ainult, kättetoimetamise kellaaeg, kuupäev ja koht), edastatakse Võitjatele Teavitamisel.
21.    Osalemistaotlus loetakse kehtetuks ning Monster Energy loosib pärast seda esimesel võimalusel uue Kehtiva registreeringu, kui: (i)Monster Energyl ei õnnestu potentsiaalse võitjaga ühendust saada kolme (3) päeva jooksul pärast Teavitamist; (ii) potentsiaalne Võitja ei saa mistahes põhjusel Auhinda vastu võtta; ja/või (iii) potentsiaalne võitja ei saa mingil põhjusel auhinda vastu võtta.

Üldtingimused

22.    Osalejad saavad Kampaanias osalemiseks registreeruda ainult ühel (1) korral ning ükski osaleja ei tohi registreeruda ega üritada registreeruda rohkem kui ühe (1) korra. Monster Energy jätab endale õiguse keelata Kampaanias osalemise igale isikule, kes registreerub või üritab registreeruda rohkem kui ühel (1) korral.
23.    Osalemistaotlused, mis on internetis esitatud skripti, makrot või ülesannete automatiseerimislahendusi kasutades, loetakse kehtetuks. Monster Energy jätab endale õiguse kontrollida osalemistaotluste tõelevastavust ning mitte arvestada osalemistaotlusi, mille kohta on põhjust arvata, et need on esitatud automatiseeritud registreerimistehnikaid kasutades.
24.    Selguse huvides märgitakse, et Kampaanias osalemiseks registreerumiseks on vajalik juurdepääs interneti¬ühendusega arvutile ning internetile. Registreeruja kohustub tagama, et arvuti kasutamiseks on saadud arvuti omaniku ja interneti¬teenuste eest tasuva isiku luba. Käesolevas Kampaanias osalemiseks registreerumise eesmärgil interneti kasutamisega seotud kulutused ei kuulu hüvitamisele
25.    Kõik osalemistaotlused loetakse kättesaaduks hetkest, mil need sisestatakse Monster Energy andmebaasi, ning mitte hetkest, mil osaleja sisestas osalemistaotluse veebisaidil.
26.    Juhul kui tekib mistahes vaidlusi seoses Võitja isikusamasusega, on Monster Energy langetatud otsus lõplik.
27.    Täidetud võrgupõhise osalemistaotluse esitamist või mistahes muus vormis veebis osalemistaotluse esitamise tõendamist ei peeta Teie osalemistaotluse kättesaamise tõestuseks. Monster Energy ei võta mingit vastutust osalemistaotluste eest, mis on ebakorrektselt täidetud, kaotatud, hilinenud või mida ei ole mistahes põhjusel kätte saadud.
28.    Auhind vastab esitatud kirjeldusele ning ei ole edasi antav ega vahetatav ning alternatiivina ei pakuta mingit rahasummat juhul, kui Võitja ei saa mistahes põhjusel Auhinda vastu võtta. Eeltoodust olenemata jätab Monster Energy endale ettenägematute asjaolude esinemisel või kui Monster Energy ei saa COVID-19 pandeemia või mõnel muul põhjusel Auhinda üle anda, õiguse kogu Auhinna või selle osade asendamiseks samaväärse või suurema väärtusega auhinnaga.
29.    Võitja nõustub osalema ja saavutab, et Valitud isik on nõus Monster Energy palvel osalema Kampaaniaga seotud mõistlikes meediakajastustes ning Võitja (ja Valitud isik) kinnitab, et Monster Energy võib kasutada tema nime, fotot ja nende audio- ja/või visuaalseid salvestisi Kampaaniaga seotud reklaamitegevuses, nagu on kirjeldatud Monster Energy privaatsuspoliitikas.
30.    Kui Monster Energy ei järgi käesolevaid Tingimusi, on ta vastutav osaleja kantud kaotuse või kahjude eest, mis on Monster Energy poolt nende Tingimuste täitmata jätmise või tema hooletuse ettenähtav tulemus, kuid ta ei ole vastutav mistahes kaotuse või kahjude eest, mida ei ole võimalik ette näha. Kaotus või kahju on ettenähtav, kui need on Monster Energy poolse rikkumise ilmne tagajärg või kui osaleja ja Monster Energy neid kaalusid ajal, mil osaleja Kampaania jaoks registreerus. Peale Monster Energy vastutuse ettenähtava kaotuse või kahju eest ütlevad Monster Energy ja/või tema mistahes haruettevõtted, töötajad, juhatajad, esindajad, õigusjärglased või alltöövõtjad lahti mistahes ja igast vastutusest seadusega lubatud suurimal määral.
31.    Esineda võib sündmusi, mis muudavad Kampaania enda või Auhinna andmise võimatuks põhjustel, mille üle ei ole Monster Energyl mingit kontrolli, ja vastavalt võib Monster Energy, täielikult oma äranägemisel, Kampaaniat muuta või täiendada ning osaleja nõustub, et Monster Energyle ei tule selle tagajärjel mingeid kohustusi.
32.    Monster Energy jätab endale õiguse:
(a)    temast mittesõltuvate asjaolude tõttu kas osaliselt või täielikult muuta Kampaania formaati ja/või Kampaania või selle mistahes etappide korraldamisega viivitada või neid edasi lükata, ilma et tal tekiks vastutust osaleja ees; ja/või
(b)    keelata mistahes isikule osalemine Kampaanias või tulevikus Monster Energy korraldatavatel üritustel juhul, kui: (i) Monster Energyl on põhjendatult alust arvata, et Auhind on täielikult või osaliselt loovutatud kolmandale isikule; (ii) osaleja on diskvalifitseeritud Monster Energy mistahes võistlusest või kampaaniast kahe¬teistkümne (12) kuu jooksul enne Alguskuupäeva; (iii) Monster Energyl on põhjendatult alust arvata, et isik ei ole täitnud käesolevaid Tingimusi ja/või (iv) isik ei kvalifitseeru Kampaanias osalemiseks (või kui Kampaanias osalemise lubamisest oleks pidanud ükskõik millisel põhjusel keelduma).
33.    Kui käesolevates Tingimustes ei ole sõnaselgelt sätestatud teisiti, ei vastuta Monster Energy mistahes kulude eest, mida osaleja võib kanda. Võitja vastutab Auhinnaga seoses kohaldatavate mistahes maksude tasumise eest
34.    Kõikidel osalejatel on soovitatav hoida hilisemaks kasutamiseks alles koopia käesolevatest Tingimustest.
35.    Te nõustute, et kui olete Võitja, siis võidakse teie nimi teha avalikkusele teatavaks. Võitja nime saab teada, võttes ühendust Monster Energyga veebilehel www.monsterenergy.com/contact-us 90 päeva jooksul pärast Lõpukuupäeva.
36.    Kampaaniale ja käesolevatele Tingimustele kohaldatakse Inglise ja Walesi õigust, sõltuvalt kohaliku tarbijakaitseseaduse kohustuslikest sätetest, mis võivad kohalduda teie huvides seaduse alusel, ning mitte miski Kampaanias ja käesolevates Tingimustes ei kahjusta teie õigusi tarbijana toetuda nendele kohaliku seaduse kohustuslikele sätetele.
37.    Mistahes vaidlustele (lepingulised või mittelepingulised), mis tulenevad sellest Kampaaniast või käesolevatest Tingimustest või nendega seoses, kehtib Inglismaa ja Walesi kohtute mitteerandlik jurisdiktsioon. Siiski ei piira see tarbijate kohustuslikke õigusi, mis tulenevad kohaldatavast tarbijakaitseseadusest.
38.    Kui teil on mis tahes küsimusi Kampaania kohta või kui teil on vaja meiega suhelda, siis võtke palun ühendust meie klienditeeninduse meeskonnaga aadressil www.monsterenergy.com/contact-us.
 

 

----------------------------------------

LONG FORM PROMOTION TERMS & CONDITIONS
Please read these terms & conditions (“Terms”) carefully.  By entering this promotion (the “Promotion”) you are agreeing to be bound by these Terms. You should also read our privacy policy at www.monsterenergy.com which explains how we will use the data you provide us with when entering the Promotion.
1.    The Promotion is being organised and operated by Monster Energy Europe Limited of 7 Cowley Business Park High Street, Cowley, Uxbridge, UB8 2AD, United Kingdom (“Monster Energy”).
2.    The Promotion is open to all persons over eighteen (18) years of age and who are resident in one of Estonia, Latvia or Lithuania (together the “Baltics”). No employee or family member of an employee of Monster Energy or its affiliated companies, subcontractors, agents or assigns or anyone else professionally connected with the Promotion is permitted to enter the Promotion. 
3.    The Promotion is being conducted through the website at [INSERT WEBSITE URL] (the “Website”) and promoted through promotional material within selected retailers of the Monster Energy® product within one or more of the Baltics.
4.    By entering the Promotion pursuant to these Terms, each entrant (“you”, “your”, “entrant”) agrees to be bound by these Terms and by the decision(s) of Monster Energy, whose decision shall be final, in relation to all matters relating to the Promotion.  No further correspondence will be entered into by Monster Energy.
5.    All times and dates set out in these Terms refer to the times and dates of the Baltics. In the event of any dispute over the time or date of any entry submitted, the decision of Monster Energy shall be final.
6.    No purchase of any product is required to enter the Promotion.

Entry

7.    The commencement date of the Promotion is 00:01 on 01.05.2024 (“Commencement Date”) and the closing date for the Promotion is 23:59 on 30.06.2024 (“Closing Date”).  
8.    Entrants may enter the Promotion by: 
(a) acting in accordance with these Terms; and
(b) submitting their details as directed on the Website (being full name, residential address, date of birth, phone number and email address).
Prize & Requirements

9.    Each entrant that validly submits their entry as set out above (each a “Valid Entry”) will be entered into the prize draw to be held within three (3) days of the Closing Date (“Draw”). 
10.    One (1) official winner randomly selected from the Draw (the “Winner”) shall win a trip for two (2) people between 01 August 2024 to 07 August 2024 (“Trip”), which shall consist of the following (“Prize”):
11.    two (2) tickets to race days at MotoGP Silverstone during the Trip (“Event”). Each ticket shall grant the holder entrance to the Event and access to all public areas at the Event during the opening hours of the Event;
12.    a three (3) night stay for two (2) people in twin room accommodation of no less than a three (3) star rating hotel to be selected by Monster Energy in its absolute discretion, subject to availability (“Hotel”);
13.    return economy flight tickets for two (2) people from an airport in the Baltics to an airport in the United Kingdom as selected by Monster Energy (“Destination Point”); the airport locations, dates and times of the flights shall be determined by Monster Energy in its complete discretion; and
14.    return economy transfers as determined by Monster Energy in its absolute discretion for two (2) people from Destination Point to the Hotel as determined by Monster Energy in its absolute discretion; the times and mode of transport to be determined by Monster Energy in its absolute discretion, subject to availability.
15.    Only the Winner and one (1) person, as chosen by the Winner, (“Elected Person”) may enjoy the benefits of the Prize. The Elected Person must be approved by Monster Energy, be over the age of eighteen (18) years and be resident in Latvia, Lithuania or Estonia. The Winner and Elected Person must hold valid passports that do not expire before 28.02.2025 in order to redeem the Prize.
16.    Before being declared the Winner and receiving the Prize, the potential winner and Elected Person will be required to:
16.1.    prove eligibility, including, without limitation, proof of age, residence, identity, which may include but is not limited to a copy of proof of residence, passport and/ or similar government issued identification; and
16.2.    sign a waiver prepared by Monster Energy, in its complete discretion, specific to the Prize confirming understanding, compliance with and acceptance of the waiver. Copies of the applicable confirmation and waiver can be obtained upon request to https://www.monsterenergy.com/contact.
Failure to provide Monster Energy with this information within the reasonable timeframe set by Monster Energy may result in the Winner forfeiting the Prize and Monster Energy drawing another qualifying entry as soon as reasonably possible thereafter.
17.    For the avoidance of doubt, all costs associated with the Prize, including without limitation, tax, valid health insurance for travel, travel visa (if applicable), transportation (including transfers between the Winner and the Elected Person's home and the airport), accommodation, equipment, sustenance, any entertainment and anything related to the Prize not specifically included and outlined in the definition of the Prize above will be borne solely by the Winner. Accommodation for the Prize is on a room only basis and Winner and their Elected Person will be responsible for all food and beverage consumed at the Hotel and elsewhere which is not specifically included and outlined in the definition of the Prize and all additional room charges. The Winner hereby agrees to sign and comply with any terms and conditions provided by the relevant service providers for the Prize.
18.    It is the responsibility of the Winner to provide any required documentation and any other legal requirements for the Prize and/or documentation required by law and/or Monster Energy.
Notification and Prize Delivery

19.    The Winner will be notified by email and/or by telephone via the email address and/or telephone number provided to enter the Promotion within seven (7) days of the Draw (“Notification”). Unsuccessful entrants will not be notified.
20.    The delivery details of the Prize shall be determined by Monster Energy in its complete discretion.  Details of delivery of the Prize (including but not limited to the time, date and location of delivery) shall be provided to the Winner at Notification.
21.    Entry will be deemed null and void and Monster Energy shall draw another Valid Entry as soon as reasonably possible thereafter in the event that: (i) Monster Energy cannot contact a potential winner within three (3) days of the Notification; (ii) the potential Winner is unavailable to attend the Event; and/or (iii) the potential winner is unavailable to receive the Prize for any reason whatsoever.

General Terms

22.    Entrants are limited to one (1) entry per person and each entrant shall not submit or attempt to submit more than one (1) entry. Monster Energy reserves the right to refuse entry of any individual to the Promotion who submits or attempts to submit more than one (1) entry.
23.    Entries will not be valid where they are made online using methods generated by a script, macro or the use of automated devices.  Monster Energy reserves the right to verify the validity of entries and to exclude entries it believes have been made using any automated entry techniques.
24.    For the avoidance of doubt a computer or another internet-ready device and internet access is required to enter the Promotion.  It is the responsibility of the entrants to ensure permission is gained from the owner of the computer and the individual who pays for the internet service provider.  No refund may be claimed for expenses related to the use of an internet connection for the purpose of participating in the Promotion.
25.    All entries are deemed to have been received at the time of entry into Monster Energy’s database and not at the time when the entry is sent to the Website by the entrant. 
26.    If there is any dispute as to the identity of the Winner the decision of Monster Energy shall be final.
27.    Submitting the online entry form or any other form of evidence of submitting the online entry form is not proof that your entry has been received. Monster Energy accepts no responsibility for entries that are incorrectly completed, lost, delayed or which are not received for any reason.  
28.    The Prize is as described and is not transferable, not exchangeable and no cash alternative will be offered in the event that the Winner is unable to claim the Prize for any reason whatsoever. Notwithstanding the foregoing, in the event of unforeseen circumstances or Monster Energy being unable to deliver the Prize due to the COVID-19 pandemic or for any other reason, Monster Energy reserves the right to replace the entire Prize or prize components with a prize of equal or greater value.
29.    The Winner agrees to participate and shall procure that the Elected Person agrees to participate in reasonable publicity resulting from the Promotion if requested to do so by Monster Energy and the Winner (and the Elected Person) acknowledge that Monster Energy can use their name, photograph and audio and/or visual recordings of them in any publicity relating to the Promotion as described in Monster Energy’s privacy policy.
30.    If Monster Energy fails to comply with these Terms, it is responsible for loss or damage an entrant suffers that is a foreseeable result of Monster Energy's breach of these Terms or its negligence, but it is not responsible for any loss or damage that is not foreseeable. Loss or damage is foreseeable if they were an obvious consequence of Monster Energy's breach or if they were contemplated by the entrant and Monster Energy at the time that the entrant entered the Promotion. Besides Monster Energy's liability for foreseeable loss or damage, Monster Energy and/or any of their affiliate companies, employees, directors, employees, agents, assigns or sub-contractors disclaims any and all liability to the fullest extent permissible by law.
31.    Events may occur that render the Promotion itself or the awarding of the Prize impossible due to reasons beyond the control of Monster Energy and accordingly Monster Energy may, at its absolute discretion, vary or amend the Promotion and the entrant agrees that no liability shall attach to Monster Energy as a result thereof.
32.    Monster Energy reserves the right to:
(a) change the format of the Promotion and/or delay or postpone the Promotion or any stage(s), in whole or in part due to reasons beyond its reasonable control, without liability to the entrant; and/or
(b) refuse entry of any individual to the Promotion or future promotions organised by Monster Energy: (i) where Monster Energy reasonably believes that the Prize has been transferred to a third party in whole or in part; (ii) where an entrant has been disqualified from any Monster Energy competition or promotion in the twelve (12) months prior to the Commencement Date; (iii) where Monster Energy reasonably believe such individual has not complied with these Terms; and/or (iv) where such individual is ineligible to participate in the Promotion (or if participation in the Promotion should have been refused for any reason whatsoever).
33.    Save as expressly set out in these Terms, Monster Energy has no liability for any costs or expenses that may be incurred by any entrant. The Winner will be liable for any tax chargeable in relation to the Prize.  
34.    It is advised that all entrants retain a copy of these Terms for future reference.
35.    You accept that your name may be made available to the public if you are the Winner. The Winner’s name is available by contacting Monster Energy at www.monsterenergy.com/contact-us within 90 days of the Closing Date.
36.    The Promotion and these Terms are governed by the laws of England and Wales subject to mandatory provisions of local consumer law that may apply for your benefit by operation of law and nothing in the Promotion and these Terms affect your rights as a consumer to rely on such mandatory provisions of local law.
37.    Any disputes (contractual or non-contractual) arising under or in connection with this Promotion or these Terms are subject to the non-exclusive jurisdiction of the Courts in England and Wales. However, this shall not limit consumers' mandatory rights under the applicable consumer protection legislation.
38.    If you have any questions about the Promotion or if you need to get in touch with us, please contact our customer service team at www.monsterenergy.com/contact-us.